Biuro Rachunkowe “FK” Sp.z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

 • telefon: 600-436-431
 • e-mail: info@biurofk.pl

» KSIĘGOWOŚĆ

księgi handlowe i ewidencje uproszczone

więcej informacji »

» KADRY I PŁACE

wynagrodzenia i administracja procesów kadrowych

więcej informacji »

» DORADZTWO

podatkowe, finansowe

więcej informacji »

» WSPARCIE

księgowe, finansowe, organizacyjne

więcej informacji »

Księgowość

Księgi handlowe zawsze wydają się bardzo skomplikowane. Książka przychodów i rozchodów czy też ryczałt ewidencjonowany również nie szczędzi nam kłopotów. Gąszcz obowiązujących przepisów zniechęca do prowadzenia działalności lub skutkuje konsekwencjami finansowymi.

I. księgi handlowe

W ramach oferowanych usług w obszarze ksiąg handlowych, zapewniamy:

 • prowadzenie ewidencji bilansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późń. zm.);
 • Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
  1. dziennik;
  2. księgę główną;
  3. księgi pomocnicze;
  4. zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
  5. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji  wyposażenia;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w języku polskim i angielskim zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR;
 • sporządzanie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych;
 • współpracę z biegłym rewidentem w procesie badania ksiąg Klienta;
 • opracowanie planu kont, polityki rachunkowości;
 • rozliczanie podatku dochodowego oraz prowadzenie odpowiednich ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT ).

Dodatkowo oferujemy:

 • uruchomienie i prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własnym systemie IT lub systemie Klienta;
 • prowadzenie ewidencji księgowej dla celów rozliczenia dotacji unijnych;
 • opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów;
 • usługi w zakresie rozliczania transakcji handlowych międzynarodowych, rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych;
 • sporządzanie sprawozdań statystyczne GUS, NBP.

II. ewidencje uproszczone

W ramach oferowanych usług w obszarze ewidencji uproszczonych zapewniamy:

 • prowadzenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami wszelkich wymaganych ewidencji niezbędnych dla celów rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów zryczałtowanych) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia);
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • usługi w zakresie rozliczania transakcji handlowych międzynarodowych, rozliczania delegacji  krajowych i zagranicznych;
 • sporządzanie sprawozdań statystyczne GUS, NBP;
 • przygotowywanie wniosków i rozliczanie dofinansowań dla przedsiębiorców;
 • przygotowywanie wniosków dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności;
 • rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (VAT);